מירי יעקב גביש - חברת עורכי דין ונוטריון
Google ג גוגל
4.8
מבוסס על 99 ביקורות
js_loader
לייעוץ חייגו
050-809-2965

הסכם מייסדים

הסכם מייסדים להקמת חברה הינו הסכם, המסדיר את הזכויות והחובות של המייסדים המקימים את החברה, את הקשרים ביניהם ואת התשתית עליה בנויה החברה. מה כלול בהסכם מייסדים? האם חובה לכרות הסכם שכזה? מדוע כדאי בכלל לכרות הסכם מייסדים? איך כורתים בכלל הסכם מייסדים? המשיכו לקרוא וגלו את כל התשובות לשאלות אלו ואחרות.

 

מה זה הסכם מייסדים?

בעת הקמת חברה, מייסדיה ירצו לערוך ביניהם הסכם. ההסכם יסדיר את הקמת החברה, את ההון הראשוני שלה, את נכסיה וכן את יחסי הזכויות והחובות בחברה. הסכם מייסדים הינו הסכם מפורט ויסודי, שתפקידו להסדיר את כל האמור. ההסכם יהווה מסמך ראשוני, על בסיסו תפעל החברה והחברה תנהג לאורו.

 

הסכם מייסדים – האם זה חובה?

נדגיש כבר בשלב זה כי הסכם מייסדים אינו בגדר חובה. מייסדים שלא יהיו מעוניינים בכך, לא יערכו ביניהם הסכם מייסדים. עם זאת, הסכם מייסדים מאפשר את פעילותה התקינה של החברה, את ניהולה השותף ומבסס את מטרותיה. בשל כך, ההסכם אטרקטיבי במיוחד עבור רוב המייסדים והוא נחשב לנפוץ ולחיוני.

מייסדים רבים של חברות הם בני משפחה או חברים קרובים. לא אחת, מייסדים שכאלו מעוניינים להימנע מהסכם פורמלי שיגדיר את היחסים ביניהם, מתוך אמונה כי ההסכם ירחיק ביניהם בעוד שהתנהלות טבעית דווקא תקרב ותמנע בעיות בניהול.

אכן, יש יסוד של אמת במחשבה זו. אולם בעולם המציאות מוכח כי מדובר במחשבה מוטעית. גם בקרב מייסדים שהחלו את הדרך כחברים הכי טובים עלולים להתגלע סכסוכים ואי הבנות. בהיעדר הסכם מסודר, הוויכוחים נהיים לקשים הרבה יותר, הסכסוכים לאגרסיביים וחברות מתפרקות. לעומת זאת, דווקא הסכם ברור בו לכל צד ברורות זכויותיו וחובותיו, מונע סכסוכים וקרבות פנימיים ומאפשר ניהול תקין של החברה.

נדגיש כי הסכם מייסדים רלוונטי בעיקרו לחברות פרטיות שאינן מונפקות. זאת, מאחר שבחברות אלו מספר המייסדים מצומצם יחסית והצדדים יחפצו בשליטה בלעדית על אופן ניהול החברה והסדרת הכוחות ביניהם. זאת, בניגוד לחברה ציבורית בה המנדט על פעילות החברה רחב יותר ונתון לכלל בעלי המניות.

 

מה כלול בהסכם מייסדים?

על פי רוב, נוסחו של הסכם מייסדים הוא די סטנדרטי, בשינויים המחייבים כמובן בין חברה לחברה. אשר על כן, נוכל לעסוק במבנה ובתוכן של הסכם המייסדים ואתם תוכלו להשתמש בפורמט המוצע לצורך הסכם המייסדים שלכם. נסקור את מבנה ההסכם ואת תוכנו כעת.

 

פתיחה

פתיחתו של הסכם מייסדים בציון התאריך והמקום בו נחתם ההסכם והצדדים החותמים על ההסכם. לאחר מכן, תופענה שורות ה"הואילים" המוכרות לנו מחוזים רבים אחרים. ההסכם ייכרת הואיל והצדדים מעוניינים לשתף פעולה ביניהם במסגרת החברה שייסדו, הואיל ומדובר בחברה פרטית ומוגבלת והואיל והצדדים מעוניינים להגדיר את מערכת היחסים המשפטיים ביניהם עם תחילת פעולתה של החברה.

 

הקמת החברה

לאחר המבוא, יסכימו ביניהם הצדדים על הקמת החברה ועל עשיית הפעולות הדרושות לשם כך. בכלל זאת, הצדדים יתחייבו להגיש לרשויות את המסמכים הדרושים ולפעול לרישום מהיר של החברה, יכוננו תקנון לחברה וכן יבחרו שם לחברה. הצדדים אף יציינו בהסכם המייסדים את כתובת החברה ואת המקום בו היא תהא רשומה.

 

מטרות החברה

על פי רוב, מקובל לכתוב בתקנון החברה כי מטרת החברה היא להשיא את רווחיה. כלומר, מטרת החברה היא לעשות כסף מבלי להגביל את עצמה לדרך פעולה זו או אחרת. אולם לחברה פרטית יכולות להיות מטרות נוספות וקונקרטיות יותר, שאינן רק השאת הרווחים. כך, ניתן לקבוע פעילות פילנטרופית או אפילו פוליטית כאחד מייעדי החברה, וכן ניתן יהיה להגביל את כיווני הפעולה של החברה לכיוונים מסוימים. ככל שתהיו מעוניינים בציון מטרות שכאלו, עשו זאת בהסכם המייסדים.

 

המניות וההון

בשלב הבא, הצדדים יסדירו את כלל העניינים הנוגעים להון המניות. דגש מיוחד יינתן לסך המניות, לחלוקת המניות בין הצדדים ולהפרדה בין מניות רגילות לבין מניות ניהול. מניות הניהול תענקנה זכויות יתר לאוחזים בהן ותאפשר להם שליטה רחבה יותר על החברה ועל הליכי קבלת ההחלטות בה.

חשוב מאוד לפרט בהסכם המייסדים אודות הפונקציה המוקנית ממניות ניהול, אילו החלטות יתקבלו בהתאם לבעלות במניות הניהול ואילו תתקבלנה בהתאם לבעלות במניות הרגילות. כך, למשל, ניתן יהיה לקבוע כי האוחזים באחוז מסוים של מניות ניהול יוכלו למנות דירקטורים לחברה, בעוד שמניות רגילות לא תאפשרנה זאת.

שימו לב לצורה בה יוצהר הון המניות של החברה. הסכם המייסדים יצהיר כי הונה הרשום של החברה עומד על כך וכך שקלים. עוד יפורט כי הון זה יחולק לכך וכך מניות, משמע שערכה הנקוב של כל מניה יעמוד על סכום כזה וכזה. ניתן יהיה לחלק, כמובן, בין מניות ניהול לבין מניות רגילות.

תחת פרק המניות תוכלו להכניס אף פרק אופציות. בפרק האופציות תפרטו אודות האופציות הניתנות למימוש בחברה, למי הן מוענקות, כמה ולמה. חשוב להשקיע מחשבה מרובה ביצירת האופציות. אופציות יכולות אמנם למשוך משקיעים אטרקטיביים, אך גם לעלות לכם ביוקר לאחר זמן. על כן, יש ליצור אופציות מדויקות המתאימות לצרכים שלכם, אשר ישיגו את מטרתן מבלי לעלות לכם ביוקר.

 

אופן ניהול החברה

הסכם המייסדים יכלול גם מידע רלוונטי הנוגע לאופן ניהול החברה. בהסכם, תפרטו אודות מספר הדירקטורים, הסמכויות שלהם, אופן מינוי דירקטורים נוספים, וכדומה. כמו כן, צרו מנגנוני הצבעה ורוב דרושים לשם קבלת החלטות בחברה. הסדרת כל האמור מראש תאפשר לכם ניהול שוטף ותקין של החברה, מבלי להיתקל בבעיות וקשיים בהמשך הדרך. רצוי בהחלט לקבוע אף מי יהיה מנכ"ל החברה במסגרת הסכם המייסדים, אך אין הכרח לעשות זאת כבר בשלב זה.

 

הפרות וסעדים

במסגרת הסכם המייסדים, יקבעו הצדדים מה יהיה הדין במקרה של הפרות או אי עמידה בחובות לפי ההסכם. הצדדים יוכלו לקבוע מנגנוני בוררות וכן עונשים מוסכמים מראש שיוטלו על מי שיפר את הוראות ההסכם. בניגוד לאינסטינקט הראשוני, דווקא סיכומים שכאלו הוכחו כמנמיכי חיכוכים ולא כמה שמגביר אותם.

 

שונות

הסכם המייסדים יכלול גם "שונות" רבות. כך, ניתן יהיה לכלול בו הסכם אי תחרות, הסכם שמירה על סודיות, הסכם בדבר חלוקת זכויות רוחניות בחברה ועוד. ככל שיש בבעלותה של החברה מקרקעין, מומלץ מאוד להגדיר אף במסגרת ההסכם את הזכויות במקרקעין אלו. עשו זאת בעזרת עורך דין מקרקעין המתמחה בתחום.

 

את מי מחייב ההסכם

הסכם מייסדים נחשב לחוזה. אשר על כן, הוא מחייב את הצדדים החתומים עליו ולא מחייב צדדים שלישיים. זאת, בניגוד לתקנון החברה הרשום אשר תקף גם ביחס למצטרפים עתידיים לחברה. מכיוון שכך, חשוב להתאים את ההסכם במידה ויש שינויים בבעלות בחברה ולהותיר אותו רלוונטי גם להרכבי בעלות עתידיים בחברה שלכם.

 

משרד עו"ד מירי יעקב גביש

מעוניינים להקים חברה? רוצים לתמוך את ההקמה בהסכם מייסדים איכותי ומקיף? עשו זאת בעזרת עו"ד מירי יעקב גביש. עו"ד יעקב גביש הינה משפטנית וותיקה ומנוסה, המלווה מזה שנים חברות מרגע הקמתן, דרך הנפקתן ומעבר לכך. פנו אליה לקבלת ייעוץ משפטי מקיף ואיכותי והצטרפו לשורה ארוכה של לקוחות מרוצים.

 

הסכם מייסדים
הסכם מייסדים

חזרה לחלק ספציפי במאמר:

מירי יעקב גביש
מירי יעקב גביש

בעלת תואר ראשון במשפטים מאוניברסיטת בר-אילן ותואר שני במינהל עסקים. מגשרת, אדריכלית פנים, בוגרת הפרקליטות הצבאית, חברה בוועדת מקרקעין ובוועדת צבא וביטחון של לשכת עורכי הדין.

עוד באותו נושא
יצירת קשר
הוואטספ שלנו:

053-7127018

טלפון נייד:

053-7127018

כתובת דוא"ל:

[email protected]

טלפון משרד:

050-8092965

רחוב ירושלים 39 ,מגדל A ,קומה 9 ,קניון קריית אונו

a3
עו"ד מירי יעקב גביש
מחובר/ת
למעבר מהיר לשיחת ווטאסאפ עם מירי >>

צריכים ייעוץ משפטי
בתחום המקרקעין ?

השאירו פרטים ונדאג לחזור אליכם בהקדם!